The Hermit Hermit's Free Library  Codes, Symbols, & Terms
 

ASCII/HTML for French Characters

Ordered by character

Character ASCII HTML
â 131 â
à 133 à
á 160 á
ç 135 ç
Ç 128 Ç
é 130 é
ê 136 ê
ë 137 ë
è 138 è
É 144 É
ï 139 ï
î 140 î
ô 147 ô
ö 153 ö
û 150 û
ù 151 ù

Ordered by code

Character ASCII HTML
Ç 128 Ç
é 130 é
â 131 â
à 133 à
ç 135 ç
ê 136 ê
ë 137 ë
è 138 è
ï 139 ï
î 140 î
É 144 É
ô 147 ô
û 150 û
ù 151 ù
ö 153 ö
á 160 á